Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Deklaracja dostępności

  • Autor: Administrator
  • Data publikacji: 01 kwietnia 2021
  • Godzina publikacji: 12:40
  • Kategoria: Dostępność

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - SPZOZ w Wolsztynie na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spzozwolsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne materiały publikowane na stronie są niedostępne, w tym:

  • użyj alt na elementach img – nie każdy obraz posiada atrybut alt (5 wystąpień),
  • zapewnij opisowe etykiety – storna nie posiada etykiety określającej cel kontroli formularza (1 wystąpienie) – nie ma etykiety dla kontrolki formularza, która mogłaby zidentyfikować jej przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku,
  • użyj przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza – sąsiedni przycisk etykiety nie zawiera tekstu (1 wystąpienie) – przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, której można by użyć do określenia jego przeznaczenia,
  • użyj kontrolek i łączy formularzy HTML - Przycisk wprowadzania nie ma nazwy (1 wystąpienie) - Element wejściowy typu przycisk, prześlij lub zresetuj nie ma atrybutu wartości lub jest on pusty,
  • atrybut tytułu do identyfikacji kontrolek - Formant formularza nie ma nazwy (1 wystąpienie) - Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-11
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@spzozwolsztyn.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683477355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Załączniki
Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 2021-01-01 dot. SPZOZ w Wolsztynie - pobierz

Historia zmian