Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego

  • Autor: Łukasz Czerwiński
  • Data publikacji: 08 grudnia 2023
  • Godzina publikacji: 08:41
  • Kategoria: Nabory i konkursy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego


Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. U. rok 2023, poz.1515). Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawo wykonywania zawodu należy złożyć w oryginale. Dopuszcza się złożenie kopii innych dokumentów, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata pod warunkiem poświadczenia za zgodność z oryginałem. Poświadczenie może być dokonane przez kandydata, przy czym na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia   z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U.  z 2021r. poz.430 ) należy składać w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
z adnotacją na kopercie:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego  wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.

O zachowaniu złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach złożonych wraz z podaniem o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacyjnego  w SPZOZ w Wolsztynie, na podstawie art. 6 ust.1 RODO"

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w sekretariacie Dyrektora znajdującym się w budynku D Zakładu, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 8:00 do14:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2023-12-08 08:41:14 Łukasz Czerwiński Pierwsza publikacja